Praktijkreglement 4-Sense

Beroepscode
Als klinisch psycholoog van 4-Sense ben ik lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Dit betekent dat ik gebonden ben aan de beroepscode van psychologen. Tevens ben ik wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidzorgpsycholoog BIG en/of Klinisch psycholoog/psychotherapeut BIG (BIG-register met bijbehorend tuchtrecht).

Dossier en privacy
De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), zijn wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan ik als behandelaar ben gebonden. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd. Op uw verzoek kan het dossier ook onmiddellijk na beëindiging van de behandeling worden vernietigd. Daarnaast heeft u het recht om uw dossier in te zien. Voor inzage van meer gegevens kunt u een afspraak maken. U kunt, tegen een onkostenvergoeding, een kopie/uitdraai ontvangen van uw dossier. 

AVG
Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Hoe Psychologie praktijk 4-Sense omgaat met je gegevens kan je terugvinden in het privacystatement. Deze vind je onderaan op de pagina.

Klachten
Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vind ik erg belangrijk. Mocht er in mijn werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, probeer dit dan met mij bespreekbaar te maken. Indien dit voor u niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u overwegen uw klacht in te dienen bij de beroepsvereniging van psychologen, bij het LVVP. Bij klachten over 4-Sense kunt u altijd overleggen met de klachtenfunctionaris bij de LVVP. Die kan met u bespreken wat er precies is gebeurd en wat verdere mogelijkheden zijn. U kunt ook gebruik maken van de geschilleninstantie via de LVVP. Deze geschilleninstantie is ingesteld door zorgaanbieders en cliënten. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.lvvp.info/voor-clienten

Waarneming
Wanneer ik met vakantie ga of ziek ben, is er vervanging geregeld met een collega psycholoog/psychotherapeut. Dit betekent dat u in die periode in geval van nood bij hem/haar terecht kunt.

Crisis
Mocht u met spoed hulp willen buiten kantoortijden, dan kunt u het beste contact opnemen met de huisartsenpost in uw regio. Voor regio Tilburg is de huisartsenpost  bereikbaar via 085-5360300. Praktijk 4-Sense is over het algemeen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Als u dan de voicemail inspreekt bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Routine Outcome Monitoring (ROM)
Praktijk 4-Sense maakt gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) om het effect van de behandeling te meten. Met behulp van de ROM wordt systematisch de psychische gesteldheid van cliënten voor, tijdens en na de behandeling gemeten. Het meten gebeurt met wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten. Deze kunnen dan gebruikt worden om inzicht te krijgen in het klachtenbeeld en het effect van de behandeling. Met dit systematisch meten, kan uw therapeut, samen met u, regelmatig de behandeling evalueren, bijsturen en waar mogelijk verbeteren.

Daarnaast is het wettelijk verplicht om gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Het DIS-portaal is een landelijk informatiesysteem waar cliëntgegevens en behandelinformatie verzameld worden. Als je het hiermee niet eens bent, kun je een speciale privacy verklaring invullen waarin je aangeeft dat je dat niet wilt.

Annuleren
Indien u merkt dat u een afspraak niet kunt nakomen verwacht ik dat u de afspraak zo snel als mogelijk annuleert zodat er mogelijk nog een nieuwe afspraak ingepland kan worden. U kunt dit doorgeven via de mail: caroline@4-sense.nl, tot uiterlijk 24 uur van tevoren. In het weekend geldt dat de afzegging voor de maandag op vrijdag moet plaatsvinden. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd brengen wij deels in rekening. Het wegblijf-tarief bedraagt € 45,- en wordt niet door uw verzekering vergoed. Indien in de voor u gereserveerde tijd een andere cliënt ingepland kan worden dan worden u geen kosten in rekening gebracht.

Kwaliteitsstatuut
Er is een goedgekeurd kwaliteitsstatuut ter inzage in de praktijk.